Obchodní podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

 1. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP“ nebo také „obchodní podmínky“) firmy Módní Nebe s.r.o., IČO: 08277753, DIČ: CZ08277753, místem podnikání Kratochvílova 624/43, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, vystupující jako „Módní Nebe“ Doručovací adresa: Módní Nebe s.r.o., Jiráskova 384/24, 40001 Ústí nad Labem. (dále jen „prodávající“), platí pro prodej zboží, které je nabízeno prodávajícím na stránkách www.modninebe.com, Facebook.com či Instagram.com pod jménem Módní Nebe provozovaném prodávajícím (dále jen „zboží“ nebo také „předmět koupě“), a upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, tedy vymezují a upřesňují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem či podnikatelem. Prodávající a kupující (společně dále jen „smluvní strany“). Obchodní podmínky v aktuálním znění platném v okamžiku odeslání objednávky kupujícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

 1. Základní pojmy

Prodávající je firma, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Prodávající je firma, která přímo prodává kupujícímu zboží dle kupní smlouvy. 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (blíže viz ust. § 2 odst 1 písm. a) zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, příp. ust. § 419 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Podnikatelem je každá osoba, která není spotřebitelem. Zejména je podnikatelem každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (blíže viz ust. § 420 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Pro vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, že za podnikatele, a tedy osobu jednající v rámci své podnikatelské činnosti, se pro účely kupní smlouvy považuje zejména ten kupující, který při uzavření kupní smlouvy uvede v objednávce či jiné písemnosti své identifikační číslo (IČO).

 Kupní smlouva se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.) ve znění platném ke dni uzavření kupní smlouvy. Je-li smluvní stranou osoba, která není spotřebitelem, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami výhradně občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.) ve znění platném ke dni uzavření kupní smlouvy. 

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, práva a povinnosti z vadného plnění a uplatňování reklamací (reklamační řád), a pro případ uzavírání smlouvy s kupujícím - podnikatelem pak také výslovné sjednání místní příslušnosti (prorogace), a že s těmito obchodními podmínkami kupující výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

 1. Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje, že

 1. a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby dle konkrétního kontraktu kupujícího s operátorem prostředku komunikace, který kupující využívá (např. internetové nebo telefonické připojení), tzn. že prodávající si za komunikaci při uzavírání smlouvy si neúčtuje žádné další poplatky, to se ovšem netýká příp. smluvní přepravy. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 2. b) požaduje úhradu kupní ceny před odesláním předmětu koupě kupujícímu od prodávajícího
 3. c) prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud by se o takovou smlouvu mělo jednat, je nutné toto ujednat za pomocí prostředků komunikace na dálku, tj. prostřednictvím soukromých zpráv na sociální síti Facebook a e-shopu.
 4. e) ceny zboží jsou na stránkách www.modninebe.com, Facebook.com či Instagram.com pod jménem Módní Nebe provozovaném prodávajícím uváděny včetně DPH platného v době uzavírání kupní smlouvy na území ČR, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání předmětu koupě se liší v závislosti na kupujícím zvolenou metodu a poskytovatele dopravy. V případě rozdílnosti sazeb a výše DPH ve vztahu k daňové povinnosti kupujícího je ponecháno uplatnění rozdílné daňové povinnosti právě na kupujícím.
 5. f) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží u kupní smlouvy ode dne převzetí zboží. Kupující (spotřebitel) tedy má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to i bez udání důvodu. Přičemž odstoupení od smlouvy musí kupující zaslat na adresu, ze které bylo zboží odesláno či v souladu se zákonem.
 6. g) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

- o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

- o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

- o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit ani vyměnit.

- o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

- o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

- v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

- spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

- v případě, že spotřebitel není spokojen s reklamací předmětu koupě, může se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

III. Kupní smlouva

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky kupujícího ze strany prodávajícího. Za případné chyby při přenosu dat prodávající nenese odpovědnost. Potvrzení objednávky kupujícího prodávající potvrdí kupujícímu informativním e-mailem či soukromou zprávou prostřednictvím té které sociální sítě, na kupujícím při objednávce zadaný e-mail, případně směřované do schránky jeho soukromého profilu na sociální síti, a to nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne odeslání objednávky kupujícího. Nepotvrdí-li prodávající kupujícímu v uvedené lhůtě 3 (tří) pracovních dnů objednávku, platí, že kupní smlouva nebyla uzavřena.  Uzavřenou kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat zprávu" prostřednictvím příslušné sociální sítě nebo na www.modninebe.com

Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení potvrzení prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem na email uvedený kupujícím při objednávce.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se před jejím odesláním, a tedy i před uzavřením kupní smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně práv a povinností z vadného plnění a uplatňování reklamací (reklamačního řádu), a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky, potažmo před uzavřením kupní smlouvy, upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Kupní cenu včetně nákladů na dopravu hradí kupující buď předem na účet prodávajícího nebo na dobírku (při převzetí zboží od přepravce). V případě platby předem na účet prodávajícímu bude faktura – daňový doklad, zaslána kupujícímu e-mailem či soukromou zprávou prostřednictvím té které sociální sítě, na kupujícím při objednávce zadaný e-mail, případně směřované do schránky jeho soukromého profilu na sociální síti, před odesláním zboží – spolu s potvrzením o zaplacení; v případě platby na dobírku při převzetí zboží, bude faktura – daňový doklad, zaslána kupujícímu e-mailem či soukromou zprávou prostřednictvím té které sociální sítě, na kupujícím při objednávce zadaný e-mail, případně směřované do schránky jeho soukromého profilu na sociální síti, a to do 7 pracovních dnů ode dne převzetí a zaplacení zboží.

 Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy nebo od uzavřené kupní smlouvy jednostranně odstoupit zejména v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena účtovaná prodávajícímu dodavatelem zboží, objednávka se jeví jako fingovaná (vykazuje znaky objednání robotem či hodnota objednávky výrazně převyšuje reálné možnosti kupujícího), kupující, který objednávku učinil je v platební neschopnosti, na majetek kupujícího byl vyhlášen konkurz, z objednávky je zřejmé, že za kupujícího nejedná oprávněná osoba a v dalších případech, kdy není rozumně možné po prodávajícím požadovat uzavření kupní smlouvy nebo plnění povinností z uzavřené kupní smlouvy.  Za situace, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka ponížená o náklady spojené se zrušením objednávky, a to v tomto případě dle výše uvedených podmínek, převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

Má-li prodávající předmět koupě odeslat, odevzdá věc kupujícímu - podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, prodávající odevzdá předmět koupě kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile kupujícímu věc předá dopravce. Dodá-li prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu (tj. nejpozději v den doručení předmětu koupě kupujícímu) odmítl. 

Není-li mezi smluvními stranami speciálně ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí prodávající předmět koupě podle zvyklostí; nejsou-li zvyklosti, pak způsobem potřebným pro zachování vlastností předmětu koupě a jeho ochranu. 

 1. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění platném ke dni uplatnění práv z vadného plnění).

Předmět koupě (dále v kontextu též jako „věc“) je vadný, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, ovšem pouze taková, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 1. a) má předmět koupě vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
 5. e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Práva kupujícího – podnikatele tedy každého kupujícího, který není spotřebitelem, se řídí výlučně občanským zákoníkem, žádné z výše nadepsaných práv kupujícího – spotřebitele se na kupujícího - podnikatele, tedy každého kupujícího, který není spotřebitelem, nepoužije.  

Kupující podnikatel je povinen vadu vytknout bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistí, nejpozději však do pěti pracovních dnů po prohlídce věci. V opačném případě je vada vytknuta opožděně a kupujícímu tak nemůže být přiznáno právo plynoucí z vadného plnění. 

Kupující podnikatel má v případě vadného plnění u vady odstranitelné možnost uplatnit právo: 

- na opravu,

 - na doplnění, nebo

 - na slevu

Kupující je povinen oznámit svou volbu práva zároveň s oznámením vady, v opačném případě, tedy, jestliže kupující – podnikatel neučiní svou volbu zároveň s oznámením vady (tedy nejpozději do pěti pracovních dnů od zjištění vady), náleží volba práva z vad prodávajícímu. Poté, co kupující řádně a včas sdělí, jaké právo si zvolil, volbu nemůže bez souhlasu prodávajícího měnit.

Kupující je při podstatném porušení smlouvy či při vadném plnění s vadou neodstranitelnou oprávněn požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny či odstoupení od kupní smlouvy. Co se rozumí podstatným porušením smlouvy, stanovuje občanský zákoník. 

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Kupující je povinen si zboží při převzetí prohlédnout a případné vady zjistitelné při této prohlídce je kupující povinen uplatnit u prodávajícího nebo smluvního přepravce prodávajícího ihned při převzetí, případně ve lhůtách a za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách. Kupující potvrzuje podpisem dodacího listu, či jiného potvrzení přepravce, převzetí jemu prodávajícím dodaného zboží uvedeném na přepravním listu přepravce. Podpisem stvrzuje kupující převzetí dodávky dle na něm uvedeného množství a sortimentu a zároveň potvrzuje, že dodané zboží nenese známky zjevných vad a poškození. Jakékoli zjevné vady či poškození, nebo jiné nesrovnalosti v neúplnosti či vnějším poškození dodaného zboží, je kupující povinen zaznamenat na přepravním listu smluvního přepravce při převzetí zboží, nebo nejpozději ve lhůtách a za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami.

Nebezpečí škody přechází na kupujícího nejpozději převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

Prodlením jedné ze smluvních stran s převzetím věci vzniká druhé smluvní straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

 1. Právo odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (jako v případě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem v internetovém obchodě provozovaném prostřednictvím sociálních sítí a www.modninebe.com), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, a to i bez uvedení důvodu. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy je kupujícím - spotřebitelem zachována i v případě, že je odstoupení kupujícího odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že kupující spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, je nutné, aby prodávajícímu zaslal písemné odstoupení od smlouvy, které musí obsahovat, že kupující odstupuje od kupní smlouvy, nejlépe s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu či adresy pro vrácení peněz. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 30 dnů od vrácení dodaného zboží prodávajícímu, a to stejným způsobem, jakým peněžní prostředky prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak.  Prodávající může vybrat z kupujícím uvedených možností tu, která s sebou ponese nejmenší náklady na zaslání kupní ceny zpět kupujícímu. 

I v případě odstoupení od smlouvy existuje povinnost spotřebitele vrátit to, co z kupní smlouvy získal.  Pokud již spotřebitel není schopen vrátit předmět koupě ve stavu odpovídajícím stavu v den koupě (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.  Ustanovení tohoto odstavce se vztahuje i na kupujícího podnikatele, tedy každého, který není spotřebitelem.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení či nepřijetí objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny na účet. Ustanovení tohoto odstavce se vztahuje i na kupujícího podnikatele, tedy každého, který není spotřebitelem.

Z hygienických důvodů nevyměňujeme ani nepřijímáme zpět spodní prádlo (kalhotky, trenýrky apod.) Plavky, které jsou opatřeny již od výrobce hygienickou vložkou lze vrátit či vyměnit. 

 1. Podmínky dodání

Zasílání přepravní službou - ČR: 

Předmět koupě je možno kupujícímu zaslat jím vybranou přepravní službou. Podmínkou je uvedení vybraného přepravce při vyhotovení objednávky či uzavření kupní smlouvy kupujícím. Cena přepravy se řídí dle ceníku dopravce aktuálního v den objednávky (cena dopravy je uvedena při uzavírání kupní smlouvy).

Osobní vyzvednutí – Ústí nad Labem, Bukov: Masarykova 633/318. v kanceláři Módního Nebe ve 3. patře po domluvě s e-shopem na e-mailu info@modninebe.com nebo na uvedeném telefonním čísle. 

Prodávající umožňuje kupujícímu osobní odběr zboží ve skladu, na adrese Masarykova 633/318 v Ústí nad Labem a to v rozmezí 8:30-14:00hod. Tento způsob dodání je možný pouze v případě platby kupní ceny předem nebo platbou na výdejně kartou přes platební terminál. 

Způsob dopravy volí kupující v objednávce.

Prodávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí, a to v souladu s ustanoveními těchto obchodních podmínek.

VII. Ochrana osobních údajů

Informace, které kupující prodávajícímu poskytuje v souvislosti s uzavíráním kupní smlouvy, jsou prodávajícím uchovávány zcela v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující odesláním objednávky souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujících prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

VIII.  Prorogace

Smluvní strany si ve chvíli, kdy na straně kupujícího vystupuje kupující podnikatel, tedy každý kupující, který není spotřebitelem, ujednaly, že pro řešení sporů vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem (nespotřebitelem) je věcně a místně příslušným Okresní soud v Přerově.

V případě kupujícího – spotřebitele se příslušnost soudu řídí příslušnými právními předpisy České republiky.

Pro případ přeshraničního obchodního styku, tedy ve chvíli, kdy kupní smlouva bude uzavírána se subjektem, který není subjektem tuzemským (ČR), tj. když kupující bude fyzickou osobou s bydlištěm v zahraničí (mimo území ČR) či fyzickou osobou podnikající s místem podnikání v zahraničí (mimo území ČR) nebo právnickou osobou se sídlem v zahraničí (mimo území ČR), si smluvní strany sjednávají pro jakýkoliv soudní spor vzniklý mezi smluvními stranami z této smlouvy místní příslušnost soudu tak, že místně a věcně příslušným k rozhodnutí jakéhokoliv sporu z této smlouvy mezi smluvními stranami je výhradně Okresní soud v Přerově, Česká republika. 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že kupní smlouva se ve všech případech řídí předpisy České republiky, a to s vyloučením kolizních norem.

 1. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je kupující – spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je pro případ vzájemného vztahu prodávajícího a kupujícího – spotřebitele:

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy uvedené na webových stránkách internetového obchodu prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího, kterou ve stížnosti uvede.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce. 

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem teprve a pouze úplným zaplacením kupní ceny. Prodávající kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci. Prodávající kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci

Veškeré písemnosti doručované v souvislosti s kupní smlouvou, včetně těchto obchodních podmínek, budou smluvním stranám doručovány osobně, poštou nebo elektronicky e-mailem. V případě písemnosti doručené poštou adresátovi platí za den doručení den uvedený na potvrzení o doručení. V případě, kdy adresát od pošty zásilku z jakéhokoliv důvodu nepřevezme, považuje se tato za doručenou třetího dne po jejím podání k poštovní přepravě. V případě písemnosti doručované e-mailem se tato považuje za doručenou okamžikem jejího odeslání na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny jakékoliv adresy, včetně e-mailu, či jiných osobních údajů uvedených v objednávce, budou neprodleně o této skutečnosti informovat písemně druhou smluvní stranu. Nesplnění povinnosti řádně a včas informovat o změně těchto údajů druhou smluvní stranu, jde k tíži té smluvní strany, která tuto informační povinnost nesplnila.

V případě, že jedno nebo více ustanovení těchto obchodních podmínek bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, nebude se taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost dotýkat ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek, která budou vykládána tak, jako by tato nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení neexistovala.

Tyto obchodní podmínky umožňují kupujícímu jejich archivaci a reprodukci pouze v souvislosti s kupní smlouvou. Odesláním objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne jejich zveřejnění na webových stránkách prodávajícího.

V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice prodávajícího, si prodávající vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost prodávající vyhlásí formou zveřejnění na webových stránkách.

 

Dodatek pro nakupující a využívající formu plaby Twisto: 

Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČ: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na základě Twisto faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO “.

 V případě, že Kupující využije službu „Twisto“ zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne doručení zboží.

 K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží Kupujícím nebo využitím služby „Twisto“.

 Kupující souhlasí s tím, že vybráním služby Twisto v nákupním košíku Obchodníka a po následném schválení platby Twistem, akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „TWISTO “.

 

Dodatek pro nakupující a využívající formu PlatímPak od Equa Bank:

Platební metoda PlatímPak je poskytována společností Equa bank a.s., se sídlem Karolinská 661/4,
Praha 8, PSČ 186 00, IČO: 47116102 („Banka“), spočívá v odložení platby Zákazníka za nákup Zboží u
Obchodníka, a to na základě postoupení jeho pohledávky na Banku a její uhrazení Bankou
Obchodníkovi za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách služby PlatímPak
(www.equabank.cz/podminky-platimpak).
V případě, že Zákazník využije službu PlatímPak, nabízenou Obchodníkem a poskytovanou Bankou, je
Zákazník povinen kupní cenu a případné náklady na dopravu zboží Bance v souladu s Obchodními
podmínkami služby PlatímPak.
Zákazník výslovně souhlasí s postoupením pohledávky Obchodníka na uhrazení celkové kupní ceny
(včetně případných nákladů na dopravu a dalších nákladů) Zboží na Banku, a zároveň využitím služby
PlatímPak uzavírá s Bankou Smlouvu o poskytnutí služby PlatímPak, přičemž nedílnou součástí této
Smlouvy jsou Obchodní podmínky služby PlatímPak. Volbou služby PlatímPak Zákazník vyjadřuje
souhlas s Obchodními podmínkami služby PlatímPak.
Zákazník bere na vědomí, že Banka zpracovává jeho osobní údaje způsobem popsaným
v Memorandu o zpracování osobních údajů Equa bank (www.equabank.cz/memorandum).

 

Doporučujeme dokoupit