PlatímPak

Platební metoda PlatímPak je poskytována společností Equa bank a.s., se sídlem Karolinská 661/4,
Praha 8, PSČ 186 00, IČO: 47116102 („Banka“), spočívá v odložení platby Zákazníka za nákup Zboží u
Obchodníka, a to na základě postoupení jeho pohledávky na Banku a její uhrazení Bankou
Obchodníkovi za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách služby PlatímPak
(www.equabank.cz/podminky-platimpak).
V případě, že Zákazník využije službu PlatímPak, nabízenou Obchodníkem a poskytovanou Bankou, je
Zákazník povinen kupní cenu a případné náklady na dopravu zboží Bance v souladu s Obchodními
podmínkami služby PlatímPak.
Zákazník výslovně souhlasí s postoupením pohledávky Obchodníka na uhrazení celkové kupní ceny
(včetně případných nákladů na dopravu a dalších nákladů) Zboží na Banku, a zároveň využitím služby
PlatímPak uzavírá s Bankou Smlouvu o poskytnutí služby PlatímPak, přičemž nedílnou součástí této
Smlouvy jsou Obchodní podmínky služby PlatímPak. Volbou služby PlatímPak Zákazník vyjadřuje
souhlas s Obchodními podmínkami služby PlatímPak.
Zákazník bere na vědomí, že Banka zpracovává jeho osobní údaje způsobem popsaným
v Memorandu o zpracování osobních údajů Equa bank (www.equabank.cz/memorandum).

Doporučujeme dokoupit